Privacy statement

Privacyverklaring

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens  die wij verzamelen, gebruiken en opslaan, wanneer je gebruikt maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer je contact met ons hebt. Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op deze website te publiceren.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

GCC Sport Surfaces, gevestigd aan de P. Calandweg 21A, 6827 BJ Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09177553, is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door GCC Sport Surfaces, neem dan contact op via info@gccsportsurfaces.nl.

Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de dienstverlening die je bij ons afneemt.
We verzamelen persoonsgegevens van en over jou: (1) naam en contactgegevens, (2) contactgegevens d.m.v. contactformulier en e-mail, (3) gegevens die we vastleggen wanneer je onze website bezoekt.

(1) Naam en contactgegevens: dit zijn de gegevens die je zelf invoert/geeft als je ons belt of mailt of appt, zoals je voor- en achternaam, adres en woonplaats, je telefoonnummer, je mailadres. Wanneer je ons een e-mail stuurt, is het mogelijk dat wij de berichten bewaren.

(2) Contactgegevens d.m.v. contactformulier en e-mail: Wanneer je een contactverzoek wilt indienen met het online contactformulier, dan vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aanvraag te kunnen behandelen en daarover met jou in contact te treden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Om kwaliteit van advisering te waarborgen, wordt de informatie wel intern gedeeld. Medewerkers van GCC Sport Surfaces zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Wel is het mogelijk dat wij op basis van de aanvraag contact opnemen met derde partijen waarvan jij hebt aangegeven bij hen ook een aanvraag te hebben ingediend of dat zij actief bij de aanvraag betrokken zijn.

(3) Gegevens die we vastleggen wanneer je onze website bezoekt; Bij het gebruik van de website van GCC Sport Surfaces worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen, de zogenaamde Google Analytics cookies. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Je kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van jouw computer via het menu van jouw browser. GCC Sport Surfaces heeft Google geen toestemming gegeven om via GCC Sport Surfaces verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarmee wij voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij je bezoek aan onze website, wordt je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen) automatisch opgeslagen. GCC Sport Surfaces legt deze IP-adressen vast om te bepalen vanaf welke computers de website GCC Sport Surfaces wordt bezocht, onder meer ter beveiliging tegen hackpogingen.

Hoe gebruiken wij jouw gegevens:

GCC Sport Surfaces gebruikt jouw gegevens voor twee doeleinden: (1) voor het leveren van onze diensten en contact met je te onderhouden, (2) voor onze administratie en het voldoen aan de wet- en regelgeving.

 1. Wij gebruiken jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren. Denk hierbij aan aanvragen/offertes/opdrachtbevestigingen/informatie over projecten/etc. Wij gebruiken jouw betaalgegevens voor het afhandelen van je betaling.

 2. Wij gebruiken je bedrijfs/persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Wij kunnen jouw gegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden in het kader van de volgende doeleinden: (1) uitsluitend wanneer GCC Sport Surfaces hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken wij je gegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties en (2) met onze leveranciers die ondersteunende diensten verlenen.

 1. Voor het leveren van diensten kunnen we gebruik maken van derden, zoals onze leveranciers ten behoeve van materialen of inhuur van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen, het gebruik en het opslaan van de gegevens die onze leveranciers of inhuur verzamelen. Zie daarvoor het privacybeleid op de betreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

 2. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

GCC Sport Surfaces heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage in gegevens.

De website van GCC Sport Surfaces maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals in deze privacyverklaring zijn beschreven, voor zover dat wettelijk noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen wij deze gegevens.

Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen?

Je kunt contact opnemen om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot je gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van je gegevens te beperken, en (5) het recht bezwaar te maken tegen verwerking. Houd er rekening mee, dat we soms meer informatie nodig hebben om jouw identiteit te kunnen verifiëren. Meer informatie:

 1. Recht van toegang
  Je kunt ons vragen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, je toegang geven tot de gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij je ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je nodig hebt om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.

 2. Recht van rectificatie
  Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over jou en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 3. Recht van verwijdering: je hebt ook het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering van je persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet.

 4. Recht van beperking van verwerking
  Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, wat inhoudt dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet uw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen je informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 5. Recht van bezwaar
  Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wat inhoudt dat je ons kunt vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in geval dat de reden “gerechtvaardigd belang’ (waaronder profilering) de wettige basis voor verwerking vormt.

Je kunt op elk moment en zonder kosten bezwaar maken tegen marketingdoeleinden/versturen van nieuwsbrieven indien je persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. Je kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door het intrekken van je eerder gegeven toestemming door ons dit schriftelijk mede te delen. Als je dit recht uitoefent, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor zulke doeleinden verwerken.

Er kunnen situaties zijn waarin wij het recht hebben je rechten zoals beschreven in deze paragraaf af te wijzen of te beperken. In elk geval zullen wij zorgvuldig beoordelen wanneer zo’n uitsluiting van toepassing is en je hierover informeren.

Zo kunnen wij je verzoek om toegang afwijzen wanneer het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren je persoonsgegevens te wissen als het verwerken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 


 

 

© 2024 GCC Sportsurfaces · Privacyverklaring